Towarzystwo i Fundacja


Powiedzieli o nas:

Jerzy Kropiwnicki, prezydent miasta Łodzi : 

" Cieszy mnie bardzo kolejna inicjatywa, zmierzająca do pozyskania kontaktów gospodarczych za naszą wspólną granicą. Łódź od lat związana była z rynkami wschodnimi i dzisiaj również powinniśmy ze wszystkich sił zmierzać do odnowienia naszych dobrych kontaktów z partnerami na wschodzie. Mam nadzieję, że powołana przez Panów Misja pomoże w nawiązaniu kontaktów gospodarczych łódzkim firmom, które, z oczywistych względów nie mają takiej siły przebicia i kontaktów, jak Panowie"

Leszek Miller  premier R.P. : 

" Gratulując efektów Państwa prężnej działalności, czego wyrazem jest utworzenie Misji Prawno - Gospodarczej z siedzibą we Lwowie, pozwolę sobie wyrazić przekonanie, iż stanowi to istotny wkład w budowę i utrwalanie modelu nowoczesnych, partnerskich stosunków między Polską i Ukrainą oraz ich społeczeństwami. (...) to również przykład, jak przełamując historyczne uprzedzenia i zaszłości można w aktywny sposób przyczyniać się do budowania pomyślności i bezpieczeństwa naszego kontynentu. "

Taras Woźniak; doradca wojewody lwowskiego d.s zagranicznych; pisarz, publicysta, redaktor naczelny periodyku " Ji " we Lwowie

" Wyrażam swoje poparcie dla Waszej  tak cennej inicjatywy i mam nadzieję, że wniesie ona godny wkład w sprawę zachowania tak cennej dla nas wszystkich pamiątki historycznej,  jak Cmentarz Łyczakowski"

Lubomyr  Buniak, mer  miasta Lwowa:

Lwów , 24.11.2004

" Z  radością  otrzymałem Wasz  list  z  23. listopada 2004 roku.  Szczerze dziękuję za wsparcie moralne , szybką reakcję i zrozumienie sytuacji  w tym rozstrzygającym dla Ukrainy czasie.
Jesteśmy pełni uznania za tak odważne stanowisko, które jednoznacznie stwierdza fałszerstwo wyborów Prezydenta Ukrainy i podtrzymanie nas na drodze do zwycięstwa demokratycznego wyboru. 
Rada Miejska Lwowa  22.11.04.  uchwaliła uznanie Wiktora Juszczenki  za prawowicie obranego Prezydenta Ukrainy i wykonywanie jego zarządzeń ."

Jerzy Janicki, scenarzysta TV, "warszawski lwowiak "

" Cele Waszej Fundacji wydają się oczywiste i bardzo potrzebne dla obopólnych korzyści Polski i Ukrainy. Cmentarz Łyczakowski jest wszak wizytówką Historii tego miasta splecionego z tylu narodowości , kultur, wiar i obyczajów. Tu historia pisana jest na kamieniach i granitach i alfabetem łacińskim ,i cyrylicą , i gotykiem nawet, pouczając, że można było żyć w tym mieście w symbiozie i przyjaźni, a także wzajemnej tolerancji (...) Tak trzymać!"

Iwan Mohytycz; historyk sztuki, generalny konserwator zabytków Zachodniej Ukrainy

" Wasza  informacja o powołaniu fundacji celem opieki i sponsorowania Cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie przyniosła nam dużą satysfakcję. Analogiczną inicjatywę społeczną pragniemy tworzyć we Lwowie. Mam zaszczyt, jako jeden z przyszłych współzałożycieli zaprosić Was do stworzenia wspólnej fundacji."

Zenowij Siryk; sekretarz Miasta Lwowa

" Władze miasta Lwowa z wielkim zainteresowaniem odnotowały Waszą inicjatywę stworzenia fundacji dla sponsorowania i opieki nad Cmentarzem Łyczakowskim we Lwowie. Chcemy podkreślić, że władze miasta zawsze popierają konstruktywne propozycje współpracy międzynarodowej, szczególnie pochodzące od przedstawicieli krajów sąsiedzkich."

 


 

Komandoria Orderu Zasługi RP dla Teodozjusza Staraka

 

Prezydent R.P. odznaczył pośmiertnie Teodozjusza Staraka, pierwszego dyplomatycznego  reprezentanta Ukrainy w R.P.  Komandorią  Orderu Zasługi R.P.  Insygnia  orderu  zostały  wręczone  w imieniu  Prezydenta  przez Andrzeja  Rosińskiego  i  Zbigniewa Misiaka . Uroczystość odbyła się w dniu 19.03.2002 na Ratuszu  we  Lwowie w obecności władz miasta z merem  Lwowa Wasylem Kujbidą  i  przedstawicieli Konsulatu Generalnego R.P.  z  konsulem generalnym Krzysztofem Sawickim.

 

Teodozjusz Starak, długoletni  więzień   sowieckich   łagrów,  w latach sześćdziesiątych  XX wieku współzałożyciel   opozycji demokratycznej  na Ukrainie i czynny jej działacz do upadku Związku Sowieckiego zmarł  we Lwowie  2. października 1999 roku,   po długiej i ciężkiej chorobie .   Od roku 1991 pierwszy reprezentant niepodległej Ukrainy w Rzeczypospolitej w randze charge d' affaires , do r.  1998 radca Ambasady  Ukrainy w Polsce.

Teodozjusz Starak był człowiekiem wielkiej odwagi  cywilnej , rozumu i serca. Przyjaciel Polski i Polaków, jak mało kto zasłużony w dziele porozumienia i pojednania pomiędzy naszymi narodami.

Do chwili, gdy śmiertelna choroba odebrała Mu możliwość pracy, działał czynnie jako dyrektor Instytutu Polskiego Uniwersytetu Lwowskiego . W r. 1998 opublikował wraz z współautorką słownik polsko - ukraiński.

Wszyscy, z którymi stykał się Pan Teodozjusz w swej służbie publicznej i w życiu prywatnym potwierdzić mogą Jego ogromne zasługi, zaangażowanie i wysiłek włożony w uporczywe przełamywanie zastarzałych stereotypów narodowościowych, rozwiązywanie potencjalnych konfliktów i tworzenie nowych form współpracy pomiędzy Ukrainą a Rzeczypospolitą Polską; między narodami i społeczeństwami obu krajów.

Zważając na powyższe Towarzystwo Gospodarcze Polska Ukraina ( w którego skład wchodzą m.in. byli konsulowie R.P. we Lwowie ( Jacek Gerałt, Zbigniew Misiak i Andrzej Rosiński) i byli działacze opozycji demokratycznej ( Józef Śreniowski i Andrzej Terlecki ) zwróciło się  w dniu 14.10.1999 r.  do  Prezydenta R.P.  Aleksandra  Kwaśniewskiego z wnioskiem o uhonorowanie dorobku życiowego Pana Teodozjusza Staraka w zakresie kształtowania podstaw pojednania i przyjaźni pomiędzy Polakami a Ukraińcami poprzez pośmiertne nadanie Mu Orderu Orła Białego i wystosowało  apel w tej sprawie opublikowany w dzienniku "Rzeczpospolita".

W wystąpieniu w trakcie uroczystości wręczenia Komandorii Orderu Zasługi R.P.   na Ratuszu we Lwowie wdowa po Zmarłym p. Lubow Starak  podkreśliła, iż jest to pierwsze odznaczenie tej rangi, jakim został uhonorowany Teodozjusz Starak.

Teodozjusz Starak był pierwszym obywatelem Ukrainy uhonorowanym wysokim odznaczeniem państwowym R.P .  Drugim - jedynym żyjącym - odznaczonym również Komandorią Orderu Zasługi R.P. po zakończeniu swej misji ,  jest były ambasador Ukrainy w Warszawie p. Dmytro Pawłyczko - poeta i dysydent ukraiński. 

English


 

Władimir Bukowski  w Łodzi

W dniu 3.06.2003 roku przebywał w Łodzi na zaproszenie zarządu Towarzystwa znany dysydent rosyjski , pisarz i autor demaskatorskich zbiorów dokumentów z archiwów moskiewskich -  Władimir Bukowski . Dostojny gość został na prośbę zarządu przyjęty uroczyście przez władze Łodzi, które reprezentował wiceprezydent miasta Mirosław Orzechowski . Dokonano interesującej wymiany poglądów na dzieje najnowsze  regionu - krajów postkomunistycznych  i  aktualną sytuację w Europie w kontekście rozszerzenia Unii Europejskiej. Władimir Bukowski spotkał się również z dziennikarzami i dedykował publikacje swego autorstwa. 


 

Pierwsza ekumeniczna uroczystość żałobna na Łyczakowie  1 listopada 2002

1 listopada 2002 r. we Lwowie Jacek Kuroń i Andrzej Rosiński uczestniczyli w pierwszej uroczystości na mogiłach Orląt Lwowskich i ukraińskich Strzelców Siczowych poległych w wojnie 1918 - 1919 r.  -  odprawianej wspólnie przez Kardynałów obu  obrządków - Mariana Jaworskiego i Lubomyra Huzara . Wspólna modlitwa odbywa się tu odtąd co roku.


 

Informacja o prawnych i finansowych warunkach zabezpieczenia i opieki nad grobowcami na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie

Dla zabezpieczenia i zachowania w nienaruszonym stanie grobowców rodzinnych na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie przez spadkobierców (bądź osoby, czy instytucje trzecie)  niezbędne  jest :

 

 

  • Pisemne zgłoszenie się spadkobierców równolegle do zarządu cmentarza i dyrekcji Instytutu Ukrzachidproektrestwracija ( Instytut Konserwacji Zabytków Zachodniej Ukrainy), z kopią do wiadomości Konsulatu Generalnego R.P. we Lwowie.

Powyższe zgłoszenie jest niezbędne dla uniemożliwienia traktowania grobowca - mogiły jako opuszczonego w rozumieniu prawa ukraińskiego (Uchwała Zarządu Miasta Lwowa z dn. 17.10.1997 nr. 627)

  •  Uiszczenie wieloletniej opłaty dzierżawnej na rzecz Rady Miejskiej Miasta Lwowa w kwocie 900 UAH za grobowiec, 90 UAH za pojedynczy grób. Opłata obejmuje dwudziestoletni okres dzierżawy.

Powyższy cennik jest oficjalnym dokumentem administracji , działającej w ramach i z upoważnienia zarządu miasta Lwowa i jest dostępny publicznie ( wywieszony w bramie głównej Cmentarza Łyczakowskiego). Z tego względu wpłata na konto wskazane przez zarząd miasta kwoty opłaty dzierżawnej jest równoznaczna z zawarciem przez wpłacającego z zarządem miasta Lwowa,  reprezentowanym przez zarząd cmentarza  cywilnej umowy przez przystąpienie , w której zarząd zobowiązuje się do utrzymania przedmiotu umowy w posiadaniu wpłacającego , w stanie nienaruszonym z dnia zawarcia umowy, przez okres w umowie określony. (Decyzja nr 48 z dn. 5  listopada 1997 r. wydana przez Departament Gospodarki Terenami i Zabudowy Miasta ).  Numer rachunku bankowego zarządu miasta i sposób transferu dewizowego należy ustalić za pośrednictwem Konsulatu Generalnego, bądź upoważnić Instytut Konserwacji ( w przypadku zawarcia umowy opieki) do wpłaty przekazanej kwoty opłaty dzierżawnej w imieniu spadkobiercy w ramach czynności związanych z opieką .

  • Wskazane jest zawarcie przez spadkobiercę rocznej umowy o opiekę nad grobowcem z instytutem UKRZACHIDPROEKTRESTAWRACIJA ( konserwacji zabytków) ,w której zakres wchodzi sporządzenie pełnej dokumentacji ( fotograficzna, opis, obrysy) obiektu z dnia zawarcia umowy dzierżawnej z miastem. 

Dokonanie opłaty dzierżawnej , z równoległym objęciem grobowca opieką konserwatorską ( w tym pełną dokumentacją) Instytutu Konserwacji Zabytków w praktyce uniemożliwi dalszą dewastację (w tym przede wszystkim nowe pochówki)  tak grobowców o charakterze historycznym, jak i posiadających wartość emocjonalną dla spadkobierców,. Instytut Konserwacji Zabytków jest placówką naukową i konserwatorską współpracującą z ośrodkami akademickimi w Polsce ( w tym z Uniwersytetem Jagiellońskim), a także z M. K. i Dz. Nar. ( między innymi w zakresie odpłatnej inwentaryzacji poszczególnych pól Cmentarza Łyczakowskiego ).

Powyższy modus operandi ustalony został w trakcie rozmów i negocjacji ówczesnego wicekonsula w Konsulacie Generalnym RP Andrzeja Rosińskiego z właściwymi władzami miasta Lwowa, sfinalizowanych pomyślnie w październiku 1998 r. Kopie ewentualnie zawartych umów należy przekazać do wiadomości Konsulatu Generalnego RP we Lwowie dla umożliwienia konsulatowi monitorowania ich realizacji, a  w potrzebie dla stosownej interwencji. Póki co brak oficjalnych wystąpień spadkobierców do zarządu cmentarza opartych o prawo miejscowe i zwyczaje międzynarodowe, daje zarządowi cmentarza de facto i de iure wolną rękę co do nowych pochówków. Uwaga powyższa dotyczy również braku bieżącej opieki ze strony kompetentnej i właściwie umocowanej instytucji miejscowej. Koordynaty instytucji:

1. Instytut "UKRZACHIDPROEKTRESTAWRACIJA" pl. Soborny 3a Lwów - 290004 UKRAINA ; tel. 00380/322/72 47 36 ; 72 99 88  

2. Muzeum – Skansen "Cmentarz Łyczakowski" ul. Piekarska 95 Lwów UKRAINA Dyrektor : p. Ihor Hawryszkewycz tel 75 54 15; 76 79 87.

3. Konsulat Generalny RP we Lwowie ul. Iwana Franki 110, 79011 Lwów, tel. (+380 32) 2970861


 

Rejestracja Fundacji dla Cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie

10 października 2003 Sąd Rejonowy w Łodzi dokonał wpisu  Fundacji dla Cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie  pod nr 0000175562 Krajowego Rejestru Sądowego. Zarząd Fundacji tworzą : Andrzej Rosiński - jako Prezes Fundacji i Zbigniew Misiak - jako Wiceprezes Fundacji.

Fundacja powołana została aktem notarialnym 22. 11. 2002 r. w Łodzi z inicjatywy Andrzeja Rosińskiego i Zbigniewa Misiaka. Statutowym  celem Fundacji jest zachowanie zabytkowej substancji Cmentarza Łyczakowskiego , w szczególności zaś pomoc w inwentaryzacji obiektów wielonarodowego, zwłaszcza zaś polskiego dziedzictwa kulturowego w obrębie tej nekropolii ; konserwacji i rekonstrukcji tych obiektów.  Nasza inicjatywa spotkała się z   przychylnym odzewem  intelektualistów miasta Lwowa, którzy zamierzają powołać analogiczną fundację prawa Ukrainy. Powołanie fundacji dla opieki nad Cmentarzem Łyczakowskim wymaga połączenia wysiłków wszystkich środowisk społecznych, którym drogie jest zachowanie pamiątek kultury materialnej, będącej częścią polskiego dziedzictwa narodowego.

Zainteresowanych działalnością Fundacji prosimy o kontakt z Towarzystwem. Apelujemy o wsparcie osobiste i materialne fundacji.